برگزاری دوره های آموزشی در زمینه تاسیسات هوای فشرده و تاسیسات مولد اکسیژن همراه با کارگاه های عملی

Oil Inject Screw Air Compressor, Oil Free Screw Air Compressor ATLAS COPCO
آموزش کارکرد کمپرسور oil free
آموزش خدمات و پشتیبانی
آموزش عملی رفع عی کمپرسور هوادر کارخانه
آموزش اپراتوری کمپرسور
آموزش کپرسور oil inject
آموزش رفع عیب تاسیسات کمپرسور در محل
آموزش کارمرد کمپرسور هوا
آموزش بهینه سازی تجهیزات
آموزش کاربری کمپرسور
آموزش رفع عیوب تاسیسات

طرح ویژه

آیا از مزایای تعویض تاسیسات هوای فشرده با تجهیزات پیشرفته با حداقل مصرف انرژی مطلع هستید؟

طرح ویژه

آیا از مزایای تعویض تاسیسات هوای فشرده با تجهیزات پیشرفته با حداقل مصرف انرژی مطلع هستید؟